Algemene Voorwaarden

Variac.nl is een onderdeel van Vloeijberghs en van Leeuwen B.V

Leverings voorwaarden
– Al onze aanbiedingen / offertes , zowel mondeling als schriftelijk , zijn vrijblijvend .
– Wij leveren de goederen in beginsel uitsluitend af tegen betaling a contant of indien voorafgaand aan de levering het volledige factuurbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
– Wij zullen de verkoop van zaken en goederen weigeren indien wij weten of ernstige reden hebben om te vermoeden dat deze bestemd is voor de hennepteelt .
– De gemiddelde levertijd ligt tussen 2 en 7 werkdagen.

Retourgoederen
– De afnemer/klant is verplicht het door ons aan hem geleverde binnen 24 uur na levering te controleren op eventuele manco’s of beschadigingen en deze binnen de gestelde termijn aan ons te melden . Wij zijn gerechtigd klachten na afloop van deze termijn niet (meer) in behandeling te nemen .
– Het geleverde moet nog nieuw , schoon , ongebruikt , onbeschadigd en in originele verpakking zijn en kan met de op zijn naam gestelde factuur , na overleg met ons , retour genomen worden .
– Het geleverde wordt door onze technische dienst/fabrikant gecontroleerd voordat er tot crediteren word overgegaan.
– Bij retourzendingen worden de kosten van de retourzending niet door Variac.nl vergoedt, deze zijn voor rekening van de klant zelf

Retourgoederen internetbestellingen
– Zie retourgoederen , echter heeft de afnemer/klant nu 14 dagen na dagtekening factuur de tijd dit aan ons te melden, zonder specifieke opgaaf van reden.
– Speciaal, op bestelling gemaakte en derhalve maatwerk producten vallen buiten dit recht .
– De te maken kosten van retourzending zijn ten alle tijde voor rekening van de klant en worden derhalve niet door Variac.nl terug betaald.

Garantie
– Op het door ons geleverde worden geen andere od verdere garanties verstrekt dan die door de desbetreffende producent of leverancier aan ons zijn verstrekt..
– De garantie bedraagt nooit een langere termijn dan 12 maanden na levering.
– Het geleverde dat ter reparatie aangeboden wordt , dient franco aan ons adres geleverd te worden. Wij zijn gerechtigd de kosten van reparatie of onderzoek aan de klant / afnemer in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
– Behoudens aangetoonde opzet of grove schuld aan onze zijde aanvaarden wij geen enkele aanspraakelijkheid voor (vervolg)schade die ;
– Geheel of gedeeltelijk ontstaat door foutieve aansluiting.
– Geheel of gedeeltelijk ontstaat door onrechtmatig gebruik van het door ons geleverde.
– Ontstaat terwijl er sprake is van onrechtmatige elektriciteitsafname.

Algemeen
-Tot betaling van de factuur blijven de goederen eigendom van Vloeijberghs & van Leeuwen B.V.
-Wij zijn niet gehouden aan offertes of aanbiedingen , dan wel een onderdeel daarvan , bij een kennelijke vergissing of verschrijving , typ- , of zet fout .

Bij vragen kunt u ten alle tijden , tijdens onze openingstijden , contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling verkoop .

Met vriendelijke groet
Vloeijberghs en van Leeuwen B.V

Greenline.nl voor al uw Agrotechnische benodigdheden